לרשותכם:
מסכת נדרים שמחולקות ל4 דפים,
מסכת כתובות, יבמות וגיטין שמחולקת ל3 דפים, 
סוטה ונזיר שמחולקות ל2 דפים.
בנוסף בסוף חלק מהמסכתות קיימים דפי גמרא בודדים לבחירה.
פרטי הלומד/ים
מסכת: דפים:
ראש הישיבה | הרב דוד גבריאלי
תבורך על הצטרפותך ליוזמת תלמידנו היקרים לסיום משותף של סדר נשים.
"אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים"
(רש"י, פר' בחוקותי).
יהי רצון שנזכה יחד לרומם קרנה של ישראל להגדיל תורה ולהאדירה ולקידוש שמו יתברך בעולמו.
ניתן לתמוך באחזקת הלימוד במשך היום ובמהלך כל השנה בישיבה ע"י תרומה באתר